top of page

ערכי החברה


ערכי החברה – 7 אבני יסוד לשיתוף פעולה

  1. האינטרס של הלקוח בראש מעייננו - עומר מתחייב לשים תמיד את האינטרסים של הלקוחות בקדימות.

  2. כנות ויושרה - עומר מתחייב לתת את השירות ללקוח מתוך כנות מלאה לגבי הפרטים הנדרשים ויושרה מקצועית ואישית.

  3. שירות ואובייקטיביות - עומר מתחייב להשקיע בכל לקוח ולקוח, כל לקוח מקבל שירות צמוד בדרכי תקשורת מקובלים, ווטסאפ, מיילים או טלפון בשעות סבירות ומקובלות.

  4. הגינות ושקיפות - עומר מתחייב להפעיל שיקול דעת בכל הקשור ליחסיו על הלקוח וינהג בשקיפות מלאה לגבי ניגוד עניינים אפשרי.

  5. מקצוענות - עומר מתחייב לפעול באופן המשקף התנהגות מקצועית.

  6. כשירות - עומר מתחייב  לתחזק את יכולותיו, מיומנויותיו ואת הידע הדרושים בכדי להעניק תכנון פיננסי ראוי שלא יחרוג מגבולות הידע שלו או יבצע פעולות שאינן בהיקף הרישוי שברשותו או בהיקף הסמכות שהוענקה לו.

  7. שמירה על סודיות - עומר מתחייב  להגן על המידע שנמסר לו על ידי לקוחותיו ויעשה בו רק את השימוש הנדרש לצורך מתן השירות.

bottom of page